Rockin’ On Japan / Hiroji Miyamoto

Shot_01_141_v3Shot_01_178_v3Shot_02_001_v3Shot_02_153_v2