SAPPORO GOLD STAR / Masataka Kubota

200119_VDM_lobbyposter_nyukou11goldstar_B_352jj