Karuizawa prince Shopping Plaza

KPSP_Fuyu_B1-2 KPSP_Haru_B1-2